دسته‌بندی نشده

الهام فلاح کریمی

الهام فلاح کریمی

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﻐﺰی

سال فعالیت

از سال 1400 تاکنون

زمینه‌های فعالیت

  • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و سرمایه ای
  • ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  • ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﻐﺰی
  • کنترل کیفی
  • نویسنده علمی و تولید محتوا

سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

سوابق شغلی

  • کارشناس ارشد واحد مهندسی پزشکی بیمارستان دولتی شهید هاشمی نژاد مشهد
  • ناظر فنی شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی و کارتابل فعال در سامانه ادره کل تجهیزات پزشکی ایران IMED از سال 1397
  • تکنسین تجهیزات پزشکی
  • مدرس